Gedragskode

‘n GEDRAGSKODE VIR LEERDERS BY LAERSKOOL DRIE RIVIERE

Die volgende wette en regulasies dien as basis waarop die gedragskode gebaseer is

 • Die bevordering admin geregtigheid (Wet 3 van 2000)
 • Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996
 • Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 108 van 1996
 • Gautengse Skolewet, Algemene kennisgewing 937 van 1998, GDO . Kennisgewing ingevolge artikel 9 (3) – Ignatius Jacobs
 • Bevordering van toegang tot inligting (Wet 2 van 200)
 • Omsendskrywes 74 van 200 

1. DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE 

Die doel van die gedragskode is om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing wat toegewy is aan die bevordering en instandhouding van die leerproses, te vestig.

Die doel kan soos volg uiteengesit word:

 • Om positiewe dissipline te bevorder
 • Om self-dissipline aan te leer
 • Om voorbeeldige gedrag te vestig 

Die gedragskode maak voorsiening van die regte van die individu maar dit hou ook die regte van die groep in ag. ‘n Leerder het onder andere die volgende regte:

 • Demokratiese prosesse
 • Nie-diskriminasie en gelykheid
 • Privaatheid, respek en waardigheid
 • Nie-geweld en vryheid en sekuriteit of veiligheid van persoon
 • Vryheid van uitdrukking en reg om te demonstreer
 • Onderwys 

2. GEDRAGSKODES DEUR DIE LEERDER ONDERSKRYF

Ek, die leerder, besef dat onderlinge samewerking tussen myself en die ander persone wat by my opvoeding en onderwys betrokke is, alleenlik suksesvol kan wees as alle partye ooreenkom oor die nastrewing van waardes en beginsels.
Die waardes wat deur my nagestreef word, word vergestalt in die erekodes hieronder uiteengesit.

2.1 MENSEREGTE

Terwyl ek daarvan bewus is dat ek oor sekere regte beskik in terme van die Grondwet, erken ek dat ander mense soortgelyke regte het en respekteer ek hierdie regte.  
Ek erken veral die menswaardigheid en gelykheid van alle mense en onderneem om my regte so uit te oefen dat ander mense nie deur my optrede benadeel word nie.

2.2 RESPEK VIR MY ONDERWYSERS

Ek respekteer onderwysers as my opvoeders en beloof my heelhartige samewerking in alle redelike opdragte wat ek van opvoeders mag ontvang.
Ek respekteer die opvoeders as volwassenes en erken dat hulle opleiding en ervaring my tot voordeel kan strek.
Daarom onderneem ek om my volle samewerking aan opvoeders te gee en altyd hoflik teenoor hulle op te tree.

2.3 RESPEK VIR NIE-ONDERWYS-PERSONEEL EN BESOEKERS

Die bydraes tot die gladde verloop van die skoolorganisasie deur administratiewe personeel en terreinwerkers word hoog aangeslaan.
Daarom sal ek ook teenoor hierdie personeel met agting en respek optree.
Besoekers aan die skool, soos GDE amptenare, besigheidsmense en ouers, dra die skool se welsyn op die hart en sal met respek en hoflikheid bygestaan word waar nodig.


2.4 ERKENNING VAN MULTIKUL-TURALITEIT EN ANDERSHEID

Die Suid-Afrikaanse gemeenskap bestaan uit ‘n veelheid van rasse, kulture en gelowe.
Ek aanvaar alle mede-leerders as individue wat soortgelyke ideale en doelwitte as ek mag nastreef, maar dat hulle ook hul eie ideale mag hê.
Ek respek-teer mense se andersheid en sal nie so optree dat ek ander se menswaardigheid aantas nie.

2.5 RESPEK VIR DIE OMGEWING EN SKOOLFASILITEITE

Die natuurlike omgewing is ‘n geskenk van God en ek aanvaar die opdrag en gesamentlike verant-woordelikheid vir die bewaring daarvan.
Ek waardeer die skoolgeboue, klaskamerinhoude en ander fisiese geriewe wat vir my gebruik beskikbaar gestel is.
Ek onderneem om op ‘n verant-woordelike wyse daarvan gebruik te maak en vir sover dit binne my vermoë is, ‘n bydrae tot die instandhouding daarvan te lewer, insluitend om my ouers aan te moedig om skoolgeld te betaal en aktiwiteite te ondersteun ter uitbreiding van die fisiese fasiliteite.


2.6 GEHOORSAAMHEID AAN ORGANISATORIESE- EN GEDRAGSREëLS

Ek begryp dat ‘n skool nie sonder organisatoriese- en gedragreëls kan funksioneer nie. Daarom lê ek my neer by die skool se reëls vir leerdergedrag.
Ek onderneem om die tydrooster van die skool te eerbiedig deur stiptelik teenwoordig te wees by die aanvang van die skooldag en elke periode waarby ek betrokke is.
Ek aanvaar die gesag van die persone in bevel van orde en dissipline in die skool en sal my aan toepaslike strawwe onderwerp indien ek oortree.

2.7 BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Ek besef die vormingswaarde van sport, kulturele aktiwiteite, akademiese en sosiale uitstappies en wil graag as ‘n aktiewe deelnemer of lojale ondersteuner betrokke wees.
Toepaslike kleredrag en ‘n netjiese voorkoms by die geleenthede dra by tot die uitbouing van ‘n positiewe beeld van die skool.
Ek onderskryf die feit dat skoolreëls ook by uitstappies of ander buite-kurrikulêre aangeleenthede moet geld ter wille van die goeie orde en die skool se goeie naam.

2.8 VOORKOMS

Uniforme skooldrag dra by tot eenheid van sin en strewe.
Die skoolwapen versinnebeeld die gesamentlike strewe van leerders, ouers en personeel.
Omdat die skooluniform en gepaardgaande voorkomsreëls tradisionele waardes van die skool en die gemeenskap verteenwoordig, sal ek die skool-drag met trots dra en die voorskrifte van persoonlike voorkoms wat die skooldrag komplimenteer, nakom.

2.9 VEILIGHEID

Ter wille van my eie veiligheid sal ek gebruiksvoorskrifte vir laboratoria en werkswinkels nakom en klas-kamerreëls wat op leerderveiligheid gemik is, eerbiedig.
Tydens klaswisseling, op die skoolterrein, met uitstappies en op die sportveld sal ek poog om deur my optrede nie my eie of ander persone se veiligheid in gevaar te stel nie.

2.10 AKADEMIESE AANGELEENTHEDE

Ek kan alleen baat vind by onderwys indien ek intensief by die leergebeure in die klaskamer betrokke raak.
Daarom sal ek wanneer dit van my verwag word positief aan klasaktiwiteite deelneem.
Ek keur gedrag af wat ontwrigtend op die onderrigproses inwerk.
Ek besef die waarde van huiswerk en sal dit getrou doen.
Omdat die uitkoms van evaluering vir my van groter betekenis as vir die onderwyser is, sal ek pligsgetrou vir evaluerings-geleenthede voorberei.
Eerlikheid is deel van ‘n onkreukbare karakter en daarom sal ek te alle tye honderd persent eerlik wees tydens evaluering en nie verdra dat ander persone oneerlik optree nie.

2.11 ROLPERSEPSIE

Ek is ook daarvoor verantwoordelik om ‘n bydrae te lewer tot die ordelike verloop van gebeure by en na skool.
Ek het op verskeie vlakke die geleentheid om ‘n bydrae te lewer wat skoolbestuur kan verbeter, as leerderraadverteen-woordiger, klasleier, spankaptein, voorsitter van ‘n akademiese of sosiale vereniging en so meer.
In watter hoedanigheid ek ook al dien, moet ek steeds die belange van die skool vooropstel en nie persoonlike begunstiging of byvoordeling soek nie.
Ek onderskryf hierdie beginsel en sal te alle tye deur my optrede, ook buite formele organisasie verband, daarna streef om die skool se etos te bewaar en te versterk.

3. REëLS

Reëls het ten doel om:

 • ‘n positiewe leeromgewing te skep en instand te hou
 • Aanvaarbare gedrag sowel as onaanvaarbare gedrag uit te spel
 • Opvoedkundige doelwitte te bevorder

REëLS WAT AANVAARBARE GEDRAG UITSPEL:

3.1 SKOOLBYWONING

 • Leerder woon die skool gereeld en getrou by
 • Na afwesigheid moet die ouers die skool per brief van rede voorsien, of ‘n mediese sertifikaat moet ingehandig word

3.2 VOORKOMS

 • Leerders moet die korrete skooldrag dra
 • Leerders moet netjies, skoon en higiënies wees
 • Skooldrag is verpligtend
 • Geen juwele word gedra nie (oorkrabbertjies, ‘n seëlring vir dogters uitgesluit)
 • Hare word gesny en gekam in ‘n styl soos deur die skool aanvaar word
 • Oorheersend wit en blou

3.3 DAAGLIKSE PROGRAM

 • Leerders tree om 07:30 by aantreeblad Senior Primêre Fase voor saal en Junior Primêre Fase by aantreeblad voor grade klasse aan
 • Wisseling tussen periodes en met pouses geskied vinnig en ordelik
 • Tydens onderrigtye is leerders in onderrigsituasies betrokke

3.4 IN DIE KLASKAMER

 • Alle opdragte van die onderwyser moet noukeurig uitgevoer word
 • Die voorgeskrewe skryfbehoeftes en ander media moet beskikbaar wees – ‘n stewige skooltas met harde panele
 • Netheid en getrouheid in afhandeling van take is ‘n vereiste
 • Aanvaarbare houdig en gedrag teenoor onderwyser en mede-leerders is ‘n vereiste
 • Geen vandalisme mag plaasvind nie (Skryf of krap op meubels)
 • Onderriglokaal mag slegs verlaat word met die toestemming van die onderwysers

3.5 BUITE DIE KLASKAMER

 • Elke leerder is mede-verantwoordelik vir netheid en instandhouding van terrein en geboue

Leerders gebruik die terrein voor skool en gedurende pouses as volg:

a) slegs Gr 1 leerders by die Gr 1 speelaparaat
b) Gr 2, Gr 3 & Gr 4 leerders voor tennisbaan
c) Gr 5 – Gr 7 leerders aan saalkant

 • Geen leerling mag in parkeerarea wag of speel nie
 • Geen leerling mag tussen die geboue op motorafdakke wees nie
 • Geen senior leerlinge mag op die klim- en klouter speel nie
 • Geen leerlinge word naby die skoonmakers se kwartiere toegelaat nie
 • Geen leerling word in die busse toegelaat voordat die onderwyser teenwoordig is nie

3.6 ALGEMENE OPTREDE

 • Geen bakleiery, afknouery, intimidasie of afdreiging mag plaasvind nie
 • Geen onwelvoeglike taal of gedrag word toegelaat nie
 • Geen ruiltransaksies by die skool word toegelaat nie

3.7 VERLATING VAN TERREIN GEDURENDE SKOOLURE

 • Slegs afgehaal word deur ouers of voog met brief van ouer as iemand anders
 • Niemand mag die terrein sonder verlof van die kantoor gedurende skoolure verlaat nie
 • ‘n Leerder wat siek voel moet in die kantoor aanmeld en die kantoor sal ‘n ouer kontak indien nodig. Geen leerling mag self ouers kontak nie
 • ‘n Leerder wat die terrein gedurende skoolure moet verlaat moet ‘n brief van sy ouers by die kantoor inhandig waarin ‘n rede vir die versoek verstrek word

3.8 BESERING OF SIEKTE TYDENS SKOOLURE

 • Enige besering of siekte moet by die kantoor gerapporteer word
 • Die skool sal eerste-/noodhulp verleen
 • Die ouers sal gekontak word en hulle sal versorging oorneem
 • Indien ouers nie gekontak kan word nie sal die skool professionele mediese sorg reël. Hierdie rekening is vir die ouer

3.9 MOTORS EN FIETSE

 • Ouers moet leerlinge buite die skoolgronde aflaai
 • Leerlinge mag nie met fietse op skoolgronde ry nie
 • Fietse moet in fietsloods gelaat en toegesluit word

3.10 KLASWISSELING

 • Klaswisseling geskied kloksgewys behalwe waar die volgende klas direk langs die vorige klas is
 • Leerders moet binne 5 minute klasse verwissel

3.11 AFKONDIGINGS

 • Slegs personeel verbonde aan die skool mag afkondigings doen
 • Advertensies moet eers deur die kantoor goedgekeur word

3.12 SELFONE, RADIO’S, SPEELGOED

 • Ter wille van die ordelike verloop van die skoolprogram is hierdie artikels verbode
 • Geen leerling mag ‘n selfoon-oproep maak om ouers na die skool te ontbied of om hom/haar te kom haal nie

4. TUGMAATREëLS

Die doel van tugmaatreëls is om:

 • Leerders tot selfstandige, verantwoordelike besluitneming op te voed
 • ‘n sterk pligsbesef by leerders te kweek

Onaanvaarbare gedrag is gedrag van ‘n leerder wat ‘n oortreding van een of meer van die reëls vervat in die gedragskode behels.
Onaanvaarbare gedrag word direk gekoppel aan strafmaatreëls

Oortredings word in 3 kategorieë ingedeel wat gekoppel is aan spesifieke strafmaatreëls:

4.1 KATEGORIE EEN OORTREDINGS

 • Voorkoms: nie korrekte kleredrag / onnet en onhigiënies
 • Laatkom: Skool en klas
 • Bemors skooleiendom:, geboue en terrein
 • Verbode terrein
 • Vloektaal
 • Leuentaal
 • Gedrag wat ‘n verleentheid vir leerder en skool veroorsaak
 • Pligversuim: Huiswerk
 • Handboeke en skrifte nie beskikbaar nie
 • Skooldokumentasie, rapporte, skeurstrokies nie terug (laat 3 dae toe)

Hantering / optrede ten opsigte van Kategorie Een oortredings:

Nadat vier Kategorie Een oortredings teenoor ‘n leerder se naam aangeteken is, word die aangeleentheid skriftelik na die Departements-, Adjunk Hoof verwys.
Na deeglike ondersoek (kan tot een waarskuwing insluit) word ‘n eerste brief aan die ouers gestuur. ‘n Getekende skeurbrief moet aan die skool besorg word.
Na nog een verdere oortreding in hierdie kategorie word ‘n onderhoud met die ouers gevoer en ‘n tweede brief word aan die ouers gegee.
Hierdie brief dien as ‘n waarskuwing dat daar ernstig, soos met ‘n Kategorie Drie oortreding, teenoor die leerder opgetree sal word indien ‘n verdere oortreding in hierdie kategorie sou plaasvind.

4.2 KATEGORIE TWEE OORTREDINGS

 • Arrogansie, onbeskof, ongemanierd teenoor personeel, leerders, leerlingtal
 • Ontwrigting van klasroetine
 • Baklei, afknou, afdreig
 • Stokkiesdraai
 • Rook
 • Sportspanne, Kultuur in die steek laat
 • Naamskending, snedige opmerkings teenoor personeel, leerders en skool
 • Swak gedrag in die openbaar
 • Swak gedrag tydens skoolaangeleenthede

Hantering / optrede ten opsigte van Kategorie Twee oortredings:


Nadat twee Kategorie Twee oortredings teenoor ‘n leerder se naam aangeteken is word die aangeleentheid skriftelik na die Departementshoof, Adjunk en Hoof verwys.
Na deeglike ondersoek wat ‘n waarskuwing kan insluit, word ‘n eerste brief aan die ouers gestuur. ‘n Getekende skeurbrief moet aan die skool besorg word.
Na nog een verdere oortreding in hierdie kategorie word ‘n onderhoud met die ouers gevoer waarin die optrede teen die leerder uiteengesit sal word.
Die ouers teken die brief en dit word op die leerder se lêer geplaas.
‘n Verdere oortreding word soos ‘n Kategorie Drie oortreding hanteer

4.3 KATEGORIE DRIE OORTREDINGS

 • Aanranding – Met geweld te lyf gaan, met voorwerp slaan
 • Diefstal – Enige eiendom met ernstige finansiële implikasies
 • Vandalisme – Doelbewuste saakbeskadiging
 • Seksuele wangedrag
 • Voorvalle van rassisme
 • Drank en of dwelmgebruik
 • Oneerlikheid – Toetse, eksamen
 • Ernstige ontwrigting van skoolroetine
 • Besit van gevaarlike wapen

Hantering / optrede ten opsigte van Kategorie Drie oortredings:

Indien ‘n leerder ‘n Kategorie Drie oortreding begaan word die aangeleentheid deur die skoolbestuur hanteer.
Na deeglike ondersoek word ‘n onderhoud met die ouers gevoer en ‘n brief word aan die ouers gegee waarin die optrede teen die leerder uiteengesit word.
‘n Getekende afskrif van die brief word op die leerling se lêer geplaas.
Die skoolhoof besluit of hy die leerder gaan aankla by die skool se dissiplinêre komitee.

5. TOEPASSING VAN TUG

Toepaslike tugmaatreëls word as volg in terme van kategorie van oortreding toegepas

a) Eerste vier oortredings – Onderwyser
b) Tot maksimum van vyf oortredings – Departementshoof, Adjunk- of Hoof
c) Verdere oortredings – Skoolbestuur of Dissiplinêre Komitee

Kategorie Twee oortredings

a) Eerste twee oortredings – Onderwyser
b) Derde oortreding – Departementshoof, Adjunk-, of Hoof
c) Verdere oortredings – Skoolbestuur of Dissiplinêre Komitee

Kategorie Drie oortredings

a) Eerste oortreding – Skoolbestuur of Dissiplinêre Komitee. Kyk binne konteks

DISSIPLINêRE KOMITEE

Die Dissiplinêre Komitee bestaan uit twee lede van die Beheerliggaam en ‘n voorsitter. ‘n Sekretaris kan aangewys word.

Die Dissiplinêre Komitee verhoor aanklagtes teen leerders wat deur die skoolhoof voorgelê word.

Vir die prosedure van verhoor raadpleeg Algemene kennisgewing 6903 van 2000

BESTRAFFING VIR ONAANVAARBARE GEDRAG

Indien ‘n leerder skuldig bevind word aan ‘n klag van onaanvaarbare gedrag mag ‘n geskikte bestraffing met inbegrip van die leerder se persoonlike omstandighede, algemeen gedragsrekord in die verlede, die aard en erns van die betrokke onaanvaarbare gedrag, en die belang van die skoolgemeenskap, uit die volgende toegepas word.

 • Konstruktiewe bykomende skoolwerk
 • Detensie
 • Strafdiens (tuinwerk, verf, ens)
 • Skadevergoeding
 • Weiering van deelname aan sport en kultuur
 • Weiering van bywoning van skoolfunksies
 • Terugtrekking van toegekende status of merietes
 • Afsondering van ander leerders
 • Opskorting van klas en of skoolbywoning
 • Skorsing

SAMEVATTEND

Dit kan maklik gebeur dat ‘n dissiplinêre beleid ‘n negatiewe konnotasie kry.
Die skool poog egter om nie alleen die afkeurenswaardige aan te spreek nie, maar veral om die goedkeurenswaardige aan te moedig.
As sulks sien die personeel nog steeds die kind in totaliteit raak en staar hulle nie blind teen geïsoleerde gevalle van insidentering nie

6. POSITIEWE GEDRAGSERKENNING / BELONINGS

6.1 Volle samewerking – lêer

Elke klas is in besit van ‘n samewerkingslêer waar die klas as eenheid handtekeninge versamel van die onderwysers by wie hulle klas kry. ‘n Handtekening word aan ‘n klas toegeken indien die klas se aankoms, aantrede in die ry voor die klas, gedrag in die klas en verdaging aan die einde van die periode, die onderwyser tevrede laat met die klas se dissipline.

Wanneer ‘n klas vyftig (50) hantekeninge versamel het, kan die klas een (1) laaste periode van ‘n dag afkry op ‘n dag wat in samewerking met hulle voogonderwyser gereël word.

6.2 EERVOLLE VERMELDINGS

AKADEMIE

 • Aktiewe deelname in klas
 • Hulpvaardigheid binne en buite klasverband
 • Boeke netjies oorgetrek
 • Boeke / Benodigdhede altyd by skool
 • Boeke gereeld ingegee
 • Huiswerk / Opdragte gereeld gedoen
 • Gereelde spogwerk
 • Konstante netjiese werk
 • Deurlopende goeie prestasie

ALGEMEEN

 • Skoolbywoning uitstekend
 • Skooldrag gedurig volledig
 • Goeie gedrag teenoor onderwysers
 • Skoolreëls gedurig gehoorsaam
 • Pligsgetrou
 • Vriendelike gedrag
 • Deurlopende voorbeeldige gedrag
 • Vrywillige deelname (sport / kultuur)
 • Positiewe houding teenoor skool

Na die eerste agt (8) eervolle vermeldings rig die Departementshoof Opvoedkundige leiding ‘n brief aan die ouers.
Na ‘n bykomende agt (8) eervolle vermeldings, DPO reik sertifikaat uit

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)