facebook   twitter   youtube   email   map

CSV

Die CSV is ‘n Christelike jeugbeweging van die skool. Leerders van Gr 4-7 vergader op ‘n weeklikse basis met die oog op gebed, lofsang aanbidding, bybelstudie en morele leringe. Dit sluit aan by onderrig in Lewensoriëntering in die sin dat dit leerders toerus met verrykende lewensvaardighede asook vaardighede om sosiaal en huislike probleme die hoof te bied. Verder gee dit leerders hoop vir die toekoms, terwyl geestelike groei gestimileer word. Leerders ontwikkel dus holisties – kry ‘n gebalanseerde en wyere lewensuitkyk.

Afgesien van hierdie weeklikse byeenkoms, word daar ook Christelike kampe gedurende naweke gereël. Hiertydens word die leerder uit sy daaglikse omgewing geneem en maak hy met die natuur kennis (saam met sy vriende) waar hy meer te wete kom in verband met God se skepping en die Skepper se doel met sy lewe. Intussen het leerders saam hope pret en hul deel hul sosiale vaardighede met mekaar. 

Na afloop van ‘n kamp is dit duidelik dat hulle geestelik ontwikkel het. Hierdie kampe word toenemend populêr by leerders. Daar word ook pogings aangewend om leerders te akkomodeer wat ‘n kamp wil bywoon, maar dit nie kan bekostig nie.

Mev W Backhouse
CSV Koördineerder


CSV is a Christian Youth Group of the school. The learners from Grade 4 to 7 meet on a weekly basis for prayer, praise and worship, Bible study and moral lessons. This links with the teaching of Life Skills in that it equips the learners with coping skills as well as skills to manage social and domestic problems, it gives the learners hope for the future whilst developing their spiritual growth – therefore the learners are developed holistically.

In addition to this weekly meeting, Christian camps are also arranged over weekends. Here the learner is taken from his everyday environment, put into nature with friends, where they learn about God’s creation and His purpose for their lives while they are having fun and sharing social skills with one another.

On their return it is obvious that they have developed spiritually. These camps are becoming more and more popular for the learners and provision is made for learners who wish to attend the camp but cannot afford it.

Mrs. W. Backhouse
CSV Coordinator

csv-01 csv-02 csv-03

Teken In / Login

Roadmaps

See our roadmaps below:

map Roadmap to School
map Roadmap to Sport Ground

Contact Us

Please contact us for more information!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finance)
  drierivadmin@lantic.net (admin)